16Dhjetor2017

Komuna e Gostivarit (NB) te investimet kapitale për 2013 ka abuzuar 230 mijë euro

07.02.2014 - Konferenca për shtyp e RDK-së dega në Gostivar

Kemi ftuar këtë konferencë për shtyp për të informuar publikun për skandalet dhe  keqpërdorimet e shumta që janë duke ndodhë në Komunën e Gostivarit dhe Ndërmarrjen publike komunale nga prilli 2013 deri më sot kur me këto institucione qeverisë BDI.   

Për këto keqpërdorime, dëme të shumëta financiare dhe shkelje të vazhdushme të ligjeve në fuqi RDK do informon policinë financiare, prokurorin publike, komisionin antikorrupsion dhe ambasadat e huaja, pavarsisht nga fakti se këto institucione nacionale kanë dëshmuar se nuk kanë vullnet të luftojnë këto dukuri negative. Në vitin 2011 kryetari Rufi Osmani ngiti 8 aktpadi penale ndaj Nevzat Bejtes për keqpërdorime te rënda të detyrës dhe për dëmin e madh financiar prej 4.5 milion euro ndaj buxhetit të komunes së Gostivarit në mandatin 2005-2009, mirëpo deri më sot prokuroria hesht për këtë krim të rëndë financiar.  

 Ditëve të fundit ka pasur vetëm shpifje të rrejshme ndaj RDK-së dhe kryetarit të saj Rufi Osmani si kryetar i Gostivar që s`janë asgjë tjetër përpos një gënjeshtër e madhe, dhe këto shpifje qesharake  nuk meritojnë edhe koment, sepse I bie pas këtyre shpifjeve se kryetari I RDK-së është mik dhe  kushëri, me gatin çdo biznesmen dhe qytetar të Komunës së Gostivarit.

Nëse shkojmë me këtë logjikë atëherë ne pyesim me të drejtë :

1. N.Bejto ka bë skandal të madh sepse për 9 muaj i ka leshuar 16 milion denarë në xhirollogarinë e mikut të tij MAGNUM TRANS 

2. N.Bejto, bë skandal të madh sepse për 9 muaj I ka leshuar 12 milion denarë në xhirollogarinë e mikut të tij GARTEN BAU CELI  

3. N.Bejto, ka bë skandal të madh sepse për 9 muaj i ka leshuar 12 milion denarë në xhirollogarinë e mikut të tij PELLAGONIA 

4. N.Bejto, ka bë skandal të madh sepse për 9 muaj i ka leshuar afer 8 milion denarë në xhirollogarinë e mikut të tij, drejtorit te firmes DRITA MEMEDALI  

5. N.Bejto, ka bë skandal të madh sepse për 9 muaj I ka lishuar 1.2 milion denarë në xhirollogarinë e mikut të tij të firmës A/Zero, për ngjyrën e kaltër që është prezent kudo në Gostivar  përveç toaleteve publike ?!

6. N.Bejto ka bë skandal të madh me fryrjen artificiale te çmimeve të punëve ndërtimore për mesatarisht 26% në krahasim me vitin 2012 me të cilin veprim ka dëmtu buxhetin e Komunës së Gostivarit për 230 mijë euro. (Në argumentim të këtij konstatimi ju prezentojm analizën krahasimore të çmimeve të punëve ndërtimore vitin 2012/2013 të kryer nga grupi i eksperteve të RDK). Dokument shtojcë

Nëse N.Bejto akuzon me shpifje për keqpërdorim të detyrës zyrtare të kryetarit të RDK-së, ne i rekomandojmë të ngrej procedurë para organeve të drejtësisë dhe të ndërpret rrenat e tij të mëdha.  

Sot ju paraqesim një numër të skandaleve dhe keqpërdorime të zyrtarëve të BDI-së në Gostivar në komunën e Gostivarit. 

1.Skandali me rrugën Lazar Lazareski. (Sipas dokumentacionit, rruga është realizu mbrenda 1 dite që e ka kuptimin se rruga ka filluar të realizohet para se të përfundone procedura për furnizime publike, ndërsa rruga është punuar 2-3 muaj) Kliko : Dokument shtojcë 

2.Skandali me rrugën Beliçica. (Sipas dokumentacionit, rruga është realizuar mbrenda 11 ditëve që e ka kuptimin se rruga ka filluar të realizohet para se të përfundone procedura për furnizime publike ,ndërsa rruga është punuar 4-5 muaj) Dokumenti

3.Skandali me ndriçimin publik. (Puna në vlere prej 100 mije euro i është dhënë kompanise së drejtorit të NP Komunalec DRITA MEMEDALI nga mentori i tij Bejto).

4.Skandali me zbukurimin e qytetit për vitin e ri. (Puna në vlerë prej 20 mijë euro i është dhënë kompanisë familjare DRITA MEMEDALI, nga mentori i tij Bejto , procedura e furnizimit publik nuk është respektuar aspak sepse zbukurimi është bërë para se të fillon dhe përfundon procedura) Dokumenti

5.Skandali me kreditin e KFW bankës dhe ndërmarrjes publike. (Janë keqpërdor puntorët fizik të NPK të cilet kanë punuar për firmen private ,,Reka Proekt,, gjatë orarit të punës, ndersa rrogat kanë marr nga ndërmarrja publike si dhe orë shtesë, dhe njekohsisht është bërë dëm financiar prej 5.500 euro vetem për rroga pa numeruar dëmin që kane përdor gjith maqinerinNPK për përfitime private të Reka proekt . 

6.Skandali me demin prej 193 mije euro me transportin publik të nxënësve. (Informatat tona burimore flasin se përkundër rritjes së çmimit të transportit publik për 28%, dhe demit prej 193 mijë euro, pjesa dërmuese e nënoperatorëve nuk kryejn punën e tyre për transport dhe në mënyrë cilësore).

7.Ka edhe shumë skandale tjera të cilat do ti bëjmë publike pasiqë të marrim dokumentacionin nga komuna për qasje të lirë deri te informatat publike, informatat të cilat kjo komunë i jep vetem pas direktivave nga komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Të nderuar, në perspektive RDK nuk do miret me shpifjet e ulëta të N.Bejtos  ndërsa do vazhdon të publikon keqperdorimet e tij në të gjitha drejtimet në funksion të infromimit objektiv të qytetarave të Gostivarit nga të cilit ky person vjodhi mandatin politik në prill 2013. 

Shërbimi për Informim - RDK 

 

Предмер- пресметка/Paramatje - Parallogari

 

         Класичен пример  Објект;Тротоари на улица Страхиња Симоновски/Shembull klasik, Objekt:trotuare në rrugën Strahinja Simonovski

 

 

 

 

 

 

Operatori 2013

Operator  2012

 

Punë gjeodezike/ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

един.мера

количина

един. Цена

вкупно

един.цена

вкупно

 

Përshkrimi i punës/ОПИС НА РАБОТА

 

 

 

 

 

 

1

Prerja e asfaltit/Сечење на асфалт

m2

210

122.56

     25,737.60     

100

         21,000.00     

2

Gërmim mekanik,ngarkim shkarkim në deponinë /Машински ископ на земја со утовар и транспорт во депонија .

m3

270

245.12

     66,182.40     

160

         43,200.00     

3

Demontim i bekatonave ekzistuese/Демонтажа на постоеќи бехатони

m2

170

141.41

     24,039.70     

80

         13,600.00     

4

Ngjeshja e Bazës/Валирање на постелица

м2

643

75.42

     48,495.06     

25

         16,075.00     

5

Furnizim dhe montim i pragjeve dhe bekatonave të medha/Набавка и монтажа на големи бетонски ивичњаци

м1

170

735.37

    125,012.90     

600

        102,000.00     

6

Furnizimi, transporti, rrafshimi dhe ngjeshja /Набавка,транспорт разастирање и набивање на тампон

м3

357.48

801.36

    286,470.17     

500

        178,740.00     

7

Furnizim i rrërës për rafshim të shtresës/Набавка и разаст.на камен ситнеж за израмнување на слој

м3

10.5

1319.89

     13,858.85     

1000

         10,500.00     

8

Furnizim, transport dhe montim i bekatonave d=6cm/Набавка, транспорт и монтажа на бехатон со д= 6 цм

m2

520

678.8

    352,976.00     

590

        306,800.00     

 

 

 

 

вкупно

 942,772.68     

 

     691,915.00     

 

ANA E MAJTË/ ЛЕВА  СТРАНА

 

 

 

 

 

 

1

Gërmim me dorë i tokës dhe ngarkim -transportim /Рачен ископ земја со утовар и транспорт

м3

5.85

518.53

       3,033.40     

340

           1,989.00     

2

Furnizim dhe montim i pragjeve të mëdha betonike/Набавка и монтажа на големи бетонски ивичњаци

м1

71

735.37

     52,211.27     

600

         42,600.00     

3

Furnizim,transport, rrafshim dhe ngjeshje e tamponave/Набавка,транспорт разастирање и набивање на тампон

м3

7.79

801.36

       6,242.59     

500

           3,895.00     

4

Furnizim, transport dhe montim i bekatonave d=6cm/Набавка, транспорт и монтажа на бехатон со д= 6 цм

м2

19.44

678.8

     13,195.87     

590

         11,469.60     

5

Montim i bekatonave ekzistuese/Монтажа на постоечки бехатон

м2

20

377.11

       7,542.20     

340

           6,800.00     

3

 

 

 

вкупно

   82,225.34     

 

       66,753.60     

 Pa TVSH - Bez bez DDV

1,024,998.01

 

        758,668.60     

 

ДДВ 18%

184,499.64

 

        136,560.35     

 

 

 

Total

1,209,497.66

 

     895,228.95      

Dallimi në çmim

Разлика во ceni

(F30-H30)/F30 *100%

25.98340786

%

 

Total punë të realizuara -                                   Vkupno izvendeni raboti

886.000 euro x 26% = 230.000 E 

Dëmi ndaj buxetit

Shteta na buxet

 

 

Foto punëtor KFWFoto punëtor KFW