16Janar2018

Aplikimi i teorisë së kaosit në situatën e krijuar politike në vend

06.05.2015 - Teoria e kaosit është fushë e studimit në matematikë me aplikim në shumë disciplina duke përfshi meteorologjinë, informatikën, fizikën, inxhinerinë, sociologjinë, ekonominë, biologjinë, filozofinë dhe shumë fusha tjerra shoqërore. Teoria e kaosit studion sjelljet jostabile, joperiodike, në sisteme aktive deterministike jolineare. Kjo teori studion sjelljen e sistemeve dinamike që janë mjaft senzitive ndaj kushtëzimeve fillestare, një princip që njihet si efekti i fluturës. Sipas këtij principi kryesor, lëvizja e krahëve të fluturës në një vend mund të shkaktoj ndryshime të mëdha në pjesën tjetër të vendit. Kjo nënkupton se incidentet e vogla kanë impakt të madh në një shkallë të lartë në anën tjetër. Këto elemente të vogla mund të kenë një impakt disproporcional ndaj tërrë sistemit në përgjithësi. Premisat e kësaj teorie mbështeten në idenë se rastet që në pikëpamje të parë mund të duken si të parëndësishëm, kan pasoja të mëdha dhe të paparashikueshme. Ndryshime të vogla në kushtëzimet fillestare, sjell rezultate me dallime të mëdha për këto sisteme dinamike, që e bën të pamundshëm parashikimin afatgjat në përgjithësi. Sipas kësaj teorie, kjo ndodh edhe në raste kur këto sisteme janë deterministike, që nënkupton se sjellja e tyre në të ardhmen plotësisht determinohet nga kushtëzimet fillestare, ku nuk kemi të përfshirë elemente të rastësishme. Në raste të tilla, parashikimi bëhet i pamundshëm dhe tentimet për të parashikuar të ardhmen bëhen probabilistike në rastin më të mirë, dhe udhëheqje e gabuar në rastin më te keq.

Lexo më shumë...

Më shumë artikuj...